Số liệu thống kê về KCN, KCX trên cả nước tính đến tháng 8/2007

Tính đến 31/8/2007, cả nước có 150 KCN, KCX với tổng diện tích đất tự nhiên là 32.325 ha, trong đó tổng diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 21.376 ha. Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 11.414 ha, đạt tỷ lệ 53,4% trên tổng diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê. Tổng số lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN, KCX trên cả nước khoảng 905.000 người. 
                                                                            Vụ Quản lý KCN & KCX