Thứ Sáu | 28 | 06 | 2013 | (GMT+7)

Ban Lãnh Đạo

Trưởng Ban: Hà Văn Cung

 -Sinh năm

1968

 -Nơi sinh

Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh

 -Email

cunghv@tayninh.gov.vn

 -Điện thoại bàn

0276.3922.668

 -Di động 

0919.585868

 -Điện thoại nhà

 

 -Nhiệm vụ

 

          Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành toàn diện mọi hoạt động và công tác của Ban, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban theo quy định.

 

          Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác về: tổ chức bộ máy và cán bộ, biên chế cơ quan; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật; phòng chống tham nhũng; Công tác kế hoạch tổng hợp; kế hoạch tài chính, chủ tài khoản của Ban Quản lý; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý; lĩnh vực thu hút đầu tư; dự án ODA, XDCB; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

 

          Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng (ngoại trừ các công tác đã phân công cho các Phó Trưởng ban), Phòng Quản lý Quy hoạch- Xây dựng; Ban Quản lý GMS và Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Tây Ninh.

 

          Trực tiếp giải quyết những công việc tuy đã giao cho Phó Trưởng ban nhưng do nhu cầu cấp bách hoặc quan trọng, hay do Phó Trưởng ban đi công tác vắng mặt; những việc liên quan đến từ hai Phó Trưởng ban trở lên nhưng các Phó Trưởng ban có ý kiến khác nhau.

Phó Ban: Huỳnh Đăng Khoa

 -Sinh năm

1976

 -Nơi sinh

Hòa Thành, Tây Ninh

 -Email

khoahd@tayninh.gov.vn

 -Điện thoại bàn

0276.388.8080

 -Di động

0913.731.567

 -Điện thoại nhà

 

 -Nhiệm vụ

 

          Được phân công phụ trách quản lý lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường và một số công tác khác của Văn phòng như: cải cách hành chính; Thi đua Khối, Cụm của cơ quan; Công tác kê khai tài sản; Một cửa, một cửa liên thông;  Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính.

 

          Trực tiếp phụ trách công tác tài chính đối với: nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của cơ quan.

 

          Trực tiếp chỉ đạo  Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường và một số công tác của Văn phòng đã được phân công.

 

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

Phó Ban: Lê Thanh Kiệt

 

 -Sinh năm

1976

 -Nơi sinh

Ninh Thạnh, Tây Ninh

 -Email

kietlt@tayninh.gov.vn

 -Điện thoại bàn

0276.3922.664

 -Di động

0915.407.354

 -Điện thoại nhà

 

 -Nhiệm vụ

 

          Được phân công phụ trách quản lý lĩnh vực đầu tư và một số công tác khác của Văn phòng như: Công tác pháp chế, thi hành pháp luật; Công tác thanh niên; Công tác dân chủ cơ sở; Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Công tác dân vận; An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an ninh tổ quốc; Trực tiếp chỉ đạo Phòng Quản lý Đầu tư; một số công tác của Văn phòng đã được phân công.

 

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

Phó Ban: Phạm Vũ Anh Thi

 -Sinh năm

 1977

 -Nơi sinh

 Hòa Thành, Tây Ninh

 -Email

 anhthi@tayninh.gov.vn

 -Điện thoại bàn

 

 -Di động

 0915.401.556

 -Điện thoại nhà

 

 -Nhiệm vụ

 

          Được phân công phụ trách quản lý lĩnh vực lao động và một số công tác khác của Văn phòng như: hậu cần, văn thư lưu trữ, công tác tài chính (từ 01/01/2022).

 

          Trực tiếp chỉ đạo Phòng Quản lý Lao động; một số công tác của Văn phòng đã được phân công.

 

          Trực tiếp quản lý công tác tài chính đối với cơ quan và các đơn vị trực thuộc: có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, quyết toán theo quy định.

 

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: