Thứ Sáu | 28 | 06 | 2013 | (GMT+7)

Ban Lãnh Đạo

Trưởng ban: Kiều Công Minh

 -Sinh năm

1966

 -Nơi sinh

Phường II, thị xã Tây Ninh

 -Email

MinhKC@tayninh.gov.vn

 -Điện thoại bàn

02763.922.668

 -Di động 

0917.043.722

 -Điện thoại nhà

02763.825.100

 -Nhiệm vụ

 

- Chủ tài khoản và điều hành kinh phí hoạt động của cơ quan theo Quy chế chi tiêu của Ban quản lý và theo quy định của pháp luật.

- Điều hành các công việc của Ban.

- Chỉ đạo các công việc sau :

+ Các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư.

+ Quản lý đầu tư.

+ Công tác lao động, chủ động tham gia giải quyết các vụ việc ngừng việc tập thể, đình công, lãn công ở các KCN, KKTCK.

+ Công tác quản trị Văn phòng.

- Trực tiếp phụ trách các phòng chuyên môn của Ban : Văn phòng; Phòng quản lý đầu tư; Phòng quản lý lao động.

Phó Ban: Phạm Văn Sơn

Description: http://taniza.vn/Upload/Images/images/GioiThieu/IMG_0174%20-%20Copy.JPG

 -Sinh năm

1961

 -Nơi sinh

Hòa Thành, Tây Ninh

 -Email

SonPV@tayninh.gov.vn

 -Điện thoại bàn

02763.922.662

 -Di động

0913.761.272

 -Điện thoại nhà

02763.824.570

 -Nhiệm vụ

 

- Được Trưởng ban ủy quyền chủ tài khoản.

- Giúp Trưởng ban chỉ đạo :

+ Các hoạt động xây dựng, tài nguyên và môi trường.

+ Các hoạt động Thương mại tại các khu kinh tế cửa khẩu.

+ Các hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo qui định của pháp luật

- Trực tiếp phụ trách các phòng chuyên môn thuộc Ban : Phòng quản lý xây dựng – tài nguyên và môi trường; Văn phòng đại Xa Mát, Văn phòng đại diện Mộc Bài, Trung tâm dịch vụ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm Khu kinh tế và và 02 Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát.

Phó Ban: Nguyễn Hồng Sơn

 -Sinh năm

1970

 -Nơi sinh

Hòa Thành, Tây Ninh

 -Email

sonnh@tayninh.gov.vn

 -Điện thoại bàn

02763.922.664

 -Di động

0909243224 - 0913646939

 -Điện thoại nhà

 

 -Nhiệm vụ

 

   - Được Trưởng ban ủy quyền chủ tài khoản.

- Giúp Trưởng ban chỉ đạo :

+ Công tác xây dựng cơ bản do Ban quản lý khu kinh tế Tây Ninh làm chủ đầu tư; Được Trưởng ban ủy quyền chủ tài khoản, thực hiện vốn xây dựng cơ bản của Ban

+ Công tác Kế hoạch tổng hợp.

+ Các hoạt động của dự án phát triển đô thị tiểu vùng sông Mê Kông tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo qui định của pháp luật

- Trực tiếp phụ trách các phòng chuyên môn thuộc Ban : Phòng Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm quản lý dự án đầu tư xây dựng và Ban quản lý dự án GMS.

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: