Thứ Năm | 15 | 11 | 2018 | (GMT+7)

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

           

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Ban Quản lý Khu kinh tế xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2019 cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển KCN, KKT trên địa bàn tỉnh theo hướng phát triển bền vững, cải thiện môi trường đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, đảm bảo môi trường tại KCN, KKT được kiểm soát chặt chẽ.

2. Chỉ tiêu:

- Tổng số vốn thu hút đầu tư: 700 triệu USD

          - Diện tích đất cho thuê: 100 ha

          - Tạo việc làm: 6.000 người

- Kim ngạch xuất khẩu: 3.200 triệu USD

          - Kim ngạch nhập khẩu: 2.000 triệu USD

          - Doanh thu công nghiệp 3.000 triệu USD

          - Nộp ngân sách: 800 tỷ đồng

          3. Nhiệm vụ:

- Công tác cải cách hành chính:

+ Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với sự phục vụ của đội ngũ công chức BQL.

          + Phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong tỉnh trong giải quyết các TTHC của doanh nghiệp (nhất là các TTHC liên thông) để giảm bớt mức thấp thời gian đi lại, chờ đợi của doanh nghiệp khi giao dịch hành chính.

          + Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy chế của cơ quan để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các văn bản chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

          + Thực hiện những công việc liên quan đến xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC.

- Công tác quản lý đầu tư, xúc tiến đầu tư:

+ Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc quy định cụ thể áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư vào các KCN, KCX, Khu KTCK trên địa bàn tỉnh và Ban hành Quyết định danh mục, ngành nghề sản xuất kinh doanh không khuyến khích đầu tư vào các KCN, KCX, Khu KTCK trên địa bàn tỉnh.

+ Phối hợp với các công ty đầu tư hạ tầng làm tốt công tác thu hút đầu tư. Thực hiện tốt phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.

+ Phối hợp với các Công ty hạ tầng rà soát, lập danh sách theo dõi đối với các dự án chậm triển khai, ngừng hoạt động kéo dài tại các KCN, KCX nhằm hướng dẫn nhà đầu tư tái sản xuất hoặc thanh lý dự án tạo điều kiện cho dự án mới triển khai.

+ Kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp tại KCN, KCX, KKT. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục theo quy định.

+ Tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai dự án của doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

+ Theo dõi, hỗ trợ các doanh nghiệp lâm vào tình trạng giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động dự án thực hiện các thủ tục đúng theo quy định pháp luật.

+ Tăng cường phối hợp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chế độ thống kê báo cáo định kỳ.

- Công tác quản lý Quy hoạch và Xây dựng:

+ Sau Hội thảo chuyên đề về phát triển Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thời gian dự kiến vào ngày 10/07/2018 theo Kế hoạch số: 1109/KH-UBND ngày 14/05/2018 của UBND Tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế sẽ khẩn trương thực hiện công tác lập nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Đô thị mới Mộc Bài cho phù hợp với điều kiện thực tế và xu hướng phát triển cửa khẩu trong thời gian tới, cũng như làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét lại Dự án: Quy hoạch phân khu 1/2000 đô thị cửa khẩu Xa Mát, thuộc KKTCK Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Điều chỉnh quy hoạch chi tiết đến năm 2020 Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát – tỉnh Tây Ninh) truớc khi phê duyệt

+ Tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng, an toàn lao động trong KCN, KKT nhằm hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định trước và trong quá trình thi công xây dựng công trình.

          + Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo đề nghị của chủ đầu tư.

          + Xử lý hồ sơ xin cấp phép xây dựng, nghiệm thu công trình, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỷ thuật công trình theo thẩm quyền.

+ Sau khi Dự án: Quy hoạch phân khu 1/2000 đô thị cửa khẩu Xa Mát, thuộc KKTCK Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Điều chỉnh quy hoạch chi tiết đến năm 2020 Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát – tỉnh Tây Ninh) được phê duyệt, Ban quản lý Khu kinh tế sẽ khẩn trương phối hợp với các ngành có liên quan để tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý đối với việc xin cấp phép xây dựng có thời hạn tại KKTCK Xa Mát hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển mục đích sử dụng đất nên chưa thể xử lý cho người dân có nhu cầu.

- Công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường:

Về lĩnh vực môi trường:

+ Tăng cường kiểm tra việc xả thải của các KCN.

+ Xây dựng kế hoạch môi trường 2019 trình Sở TNMT thẩm định.

+ Kiến nghị UBND tỉnh và  cơ quan có thẩm quyền xem xét ủy quyền cho BQL thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

+ Tăng cường kiểm soát nước thải đối với phân khu dệt Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG và Thành Thành Công.

+ Tiếp tục đôn đốc công ty Hạ tầng (Phước đông, Chà là) thực hiện đăng ký phương án giá dịch vụ thoát nước theo quy định.

+ Triển khai Kế hoạch thực hiện các giải pháp quản lý đối với phân khu dệt may KCN Phước Đông, KCN Thành Thành Công.

+ Phối hợp với thanh tra Sở TNMT thanh tra môi trường các DN trong KCN.

+ Hoàn chỉnh dự án xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường.

+ Tiếp tục phối hợp Bộ KHĐT thực hiện dự án kiểm soát ô nhiễm KCN đối với lưu vực sông Đồng Nai.

+ Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực môi trường.

Về lĩnh vực đất đai:

+ Tiếp tục rà soát các trường hợp điều chỉnh giá theo quy định.

+ Tiếp tục hướng dẫn các công ty hạ tầng thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013.

          + Tiếp tục theo dõi việc tham mưu UBND tỉnh về thu hồi các quyết định giao đất của các dự án ở Mộc bài và phê duyệt đất quốc phòng trong KKTCK Mộc Bài làm cơ sở ký quyết định giao đất.

+ Kiến nghị thanh tra đất đai đối với Công ty Phi Long.

+ Thống kê việc cấp giấy CNQSĐ và sở hữu công trình đối với các doanh nghiệp trong KKT.

+ Tham mưu quản lý 6.2 ha đất đã đền bù ở Mộc Bài.

- Công tác quản lý lao động:

+ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật lao động đến các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư mới để các doanh nghiệp nắm vững và thực hiện đúng quy định ngay từ khi doanh nghiệp chính thức hoạt động.

+ Nâng cao chất lượng phục vụ trong việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực lao động theo phương châm: “Tận tình-Thông suốt-Hiệu quả” mà BQL đã đề ra.

+ Tiếp tục đề xuất kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh các văn bản pháp luật chưa sát thực tiễn hoặc chưa có sự đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành.

+ Tiếp tục thực hiện những nội dung đề ra trong đề án số 1738/QĐ-UBND của UBND tỉnh về giải quyết người lao động cho các khu công nghiệp.

- Công tác triển khai dự án phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài – Tây Ninh:

+ Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, cố gắng hoàn thành dự án trong năm 2019.Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: