Thứ Năm | 05 | 04 | 2018 | (GMT+7)

Tham gia hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ năm 2018

Thực hiện Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định “ Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020”

 

Thực hiện Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định “ Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020”, Sở Khoa học và Công nghệ có thông báo số 06/TB-KHCN ngày 28/03/2018 đến các tổ chức, cá nhân thuộc các đối tượng sau:

 

-  Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hoặc có đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ tại tỉnh Tây Ninh.

-  Tổ chức, cá nhân có nội dung xin hỗ trợ đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ ở chính sách khác thì không được hỗ trợ trong quy định này; Doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ có 100% vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện hỗ trợ của quy định.

 

Ngoài ra, để tham khảo thêm các điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ, thời hạn đăng ký và thành phần hồ sơ, vui lòng tham khảo trong thông báo đính kèm.

Tài liệu đính kèm!Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: