Thứ Sáu | 09 | 03 | 2018 | (GMT+7)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC

Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BTC quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC.

 

Thông tư 11/2018/TT-BTC  bao gồm 4 điều, quy định bổ sung các khoản 6a, 10a vào Điều 5; khoản 9 vào Điều 12, khoản 9a vào Điều 17 của Thông tư 77/2014/TT-BTC 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Các trường hợp phát sinh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính từ thời điểm Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP có hiệu lực đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực được áp dụng xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2018 (thông tư đính kèm).Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: