Thứ Năm | 25 | 01 | 2018 | (GMT+7)

Thông tư quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

Ngày 29/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

 

Thông tư 72/2017/TT-BTNMT bao gồm 14 Điều và 1 Phụ lục, quy định về xử lý, trám lấp các loại giếng khoan, lỗ khoan giếng đào sâu khi sử dụng xong hoặc bị hỏng trong hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất, khoan khảo sát địa chất công trình, thăm dò địa chất, thăm dò khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình ....được áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan đến việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

Cụ thể, nội dung Thông tư 72/2017/TT-BTNMT quy định về xử lý, trám lấp giếng khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp không phải xin phép khai thác sử dụng tài nguyên nước ( Điều 5); Xử lý trám lấp giếng khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp phải xin phép khai thác, sử dụng nước dưới dất ( Điều 6); Xử lý trám lấp giếng khoan thăm dò nước dưới đất ( Điều 7); Xử lý, trám lắp giếng khoan quan trắc nước dưới đất, giếng khoan thuộc các dự án nghiên cứu, điều tra, đánh giá nước dưới đất, giếng tháo khô mỏ và hồ móng ... (Điều 8); Xử lý trám lấp giếng khoan bị sự cố (Điều 9); Yêu cầu kỹ thuật thi công trám lắp giếng khoan, giếng đào ( Điều 10 và Điều 11).

Thông tư 72/2017/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2018 và bãi bỏ Quyết định 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04/09/2007 về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

Thông tư 72/2017/TT-BTNMT đính kèm./.Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: