Thứ Ba | 24 | 10 | 2017 | (GMT+7)

Năm 2018, Tây Ninh lập Dự toán ngân sách trên 64 tỷ đồng cho sự nghiệp môi trường

Ngày 10/10/2017, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 2725/KH-UBND về bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2018

 

Với dự toán ngân sách chi sự nghiệp môi trường năm 2018 trên 64 tỷ đồng,  mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch đề ra là hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương, phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm môi trường, quản lý chất thải, bảo vệ đa dạng sinh học, tăng cường năng lực quản lý môi trường, tuyền truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Hình ảnh: Các hoạt động bảo vệ môi trường của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

 

Theo Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thường trực giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các Sở/Ngành/UBND huyện/thành phố có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; Phối hợp với UBND các cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; triển khai thực hiện các Đề tài, dự án được giao theo đúng tiến độ. Phối hợp với các Sở, Ngành, Đoàn thể tuyê truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường; Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường cho các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Tổng kết đánh giá tình hình thưc hiện Kế hoạch và báo cáo UBND tỉnh, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh xem xét khen thưởng cho các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ môi trường hàng năm.

 

Với kinh phí sự nghiệp môi trường được phân bổ năm 2018, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện chương trình quan trắc môi trường Khu kinh tế, tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường, chủ trì/phối hợp trong công tác kiểm tra/giám sát về bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường cho các Khu công nghiệp, Khu kinh tế.Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: