Thứ Tư | 30 | 08 | 2017 | (GMT+7)

Dự thảo Đề án kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Đề án kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhằm có biện pháp góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, sự cố môi trường trong tương lai.

 

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, sự phát triển các dự án, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, quá trình thu hút đầu tư ở Việt Nam hiện nay vẫn còn một số hạn chế, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu với các điều kiện hạ tầng kỹ thuật về môi trường, gây ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, Bộ TN&MT cùng cơ quan quản lý nhà nước về BVMT các cấp đã đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các quy định, cơ chế, công cụ, biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường và đã đạt được những kết quả, bài học nhất định.

 

Để có cơ sở ngăn ngừa, giảm thiểu và ngăn chặn được sự cố môi trường, gây ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Đề án kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, sự cố môi trường trong tương lai. Đồng thời, thực hiện quyết tâm không chấp nhận việc thu hút đầu tư để ảnh hưởng đến môi trường, không đánh đổi phát triển kinh tế với hủy hoại môi trường mà Chính phủ đặt ra. 

 

Hình ảnh minh hoạ

   

Mục tiêu của Đề án nhằm khoanh vùng đối tượng, lập danh mục các dự án, cơ sở sản xuất lớn, thuộc loại hình sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, có vị trí đặt dự án tại các khu vực nhạy cảm về môi trường để thực hiện các biện pháp kiểm soát đặc thù về môi trường (danh mục dự án, cơ sở cần kiểm soát đặc biệt); Rà soát, đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của các dự án, cơ sở sản xuất thuộc danh mục cần kiểm soát đặc biệt; Thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết về cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất; Cải tạo, nâng cấp các công trình và biện pháp BVMT; Tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, năng lực quản lý và tự giám sát về môi trường; Khắc phục các vi phạm pháp luật về BVMT nhằm giảm thiểu nguy cơ gây sự cố, ô nhiễm môi trường của dự án, cơ sở sản xuất thuộc danh mục cần kiểm soát đặc biệt.

         

Bên cạnh đó, xác lập và thực hiện cơ chế giám sát chặt chẽ về môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất thuộc danh mục cần kiểm soát đặc biệt trong quá trình vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại; Thiết lập cơ sở dữ liệu về các dự án, cơ sở sản xuất thuộc đối tượng cần kiểm soát đặc biệt trên phạm vi cả nước phục vụ việc theo dõi, giám sát; Xây dựng cơ chế, quy định pháp luật về kiểm soát đặc biệt đối các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

 

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý và đang được đăng tải trên công thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường của Tổng Cục Môi trường theo các đường dẫn: http://www.monre.gov.vn/wps/portal/vanbanduthao;Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: