Thứ Sáu | 28 | 07 | 2017 | (GMT+7)

Triển khai Nghị định 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Ngày 06/01/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 03 năm 2017

 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 trong đó có nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai tại các khu công nghiệp, khu chế xuất:

 

Về cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại trả tiền thuê đất hàng năm trong KCN-KCX: Đối với tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất, thuê lại đất, trả tiền thuê đất hàng năm và đã được cấp Giấy chứng nhận thì được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Người thuê tài sản phải sử dụng tài sản trên đất theo mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất đã ký.

 

Về thời hạn sử dụng đất trong KCN-KCX được quy định theo thời hạn của dự án đầu tư. Trường hợp thời hạn của dự án đầu tư dài hơn thời hạn sử dụng đất còn lại của KCN-KCX thì doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng (Công ty hạ tầng) KCN-KCX phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho phù hợp nhưng tổng thời hạn sử dụng đất không quá 70 năm và phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với diện tích đất được gia hạn sử dụng.

 

Về việc xây dựng khu chung cư, các công trình văn hóa, xã hội, dịch vụ phục vụ đời sống của người lao động: Khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng KCN-KCX Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào hiện trạng các khu dân cư tại địa phương, nhu cầu nhà ở của người lao động làm việc trong KCN-KCX bố trí quỹ đất ngoài KCN-KCX phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để xây dựng khu chung cư, các công trình văn hóa, xã hội, dịch vụ phục vụ đời sống của người lao động.

 

Về kiểm tra, thanh tra: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra thanh tra và xử lý đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất trong KCN-KCX nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với Công ty hạ tầng.

 

 Trách nhiệm của Công ty hạ tầng KCN-KCX: Khi ký hợp đồng cho thuê đất, cho thuê lại đất phải xác định cụ thể tiến độ sử dụng đất tương ứng với tiến độ thực hiện dự án đầu tư và biện pháp xử lý nếu bên thuê đất, bên thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng; Chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật về việc quản lý sử dụng đất trong KCN-KCX; có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc bên thuê đất, thuê lại đất đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ đã giao kết trong hợp đồng; Hàng năm, Công ty hạ tầng KCN-KCX có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng cục Quản lý đất đai và công bố công khai diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong KCN-KCX trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất và của Tổng cục Quản lý đất đai. Việc xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan giữa chủ đầu tư Công ty hạ tầng KCN-KCX và bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

 

Về thu hồi đất khi không đưa đất vào sử dụng đúng tiến độ: Đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của chủ đầu tư kinh Công ty hạ tầng KCN-KCX trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp bất khả kháng quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi đất đối với các trường hợp không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo đúng  tiến độ và như đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất.

 

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 01/2017/NĐ-CP, vừa qua UBND tỉnh Tây Ninh  ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 03 tháng 07 năm 2017, trong đó Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh sẽ thực hiện các nhiệm vụ:

 

Một là, Chủ trì, phối hợp  với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luạt quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng của bên thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

 

Hai là, Chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, đôn đốc các chủ đầu tư đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ thực hiện dự án đầu tư, báo cáo UBND tỉnh diện tích đất chưa thuê, cho thuê lại và các trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng, đồng thời có trách nhiệm công bố công khai các trường hợp này trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

 

Ba là, Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và xử lý đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng so với tiến độ sử dụng đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất trong với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng.Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: