Thứ Sáu | 21 | 07 | 2017 | (GMT+7)

Quy định mức phí xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 19 tháng 06 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện theo quy định tại Thông tư 62/2017/TT-BTC

 

Nội dung của Thông tư 62/2017/TT-BTC quy định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí; tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Hình: Phế liệu thuộc danh mục phế liệu nhập khẩu

 

Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; Mức thu phí cấp, cấp lại giấy xác nhận đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất  thuộc thẩm quyền cấp Giấy xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với phế liệu nhập khẩu như sau: Đối với Phế liệu sắt, thép: Tổng khối lượng nhập khẩu dưới 5.000 tấn/năm mức phí là 32 triệu đồng/hồ sơ. Phế liệu giấy (Tổng khối lượng nhập khẩu dưới 200 tấn/năm) mức phí là 28 triệu đồng/hồ sơ; Phế liệu nhựa (Tổng khối lượng nhập khẩu dưới 200 tấn/năm) mức phí là 26 triệu đồng/hồ sơ; Phế liệu khác (tơ tằm, thạch cao …..) mức phí là 22 triệu đồng/hồ sơ.

 

Người nộp phí thực hiện nộp phí trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận. Phí nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc nhà nước.

 

Phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Không thu phí đối với trường hợp cấp lại giấy xác nhận còn thời hạn bị mất, bị hư hỏng.

 

Thông tư 62/2017/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/08/2017./.Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: