Thứ Hai | 07 | 03 | 2016 | (GMT+7)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường có hiệu lực kể từ 01/03/2016

Để triển khai và áp dụng hiệu quả hơn đối với công tác bảo vệ môi trường, trong năm 2015, Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành 09 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ môi trường, trong đó có 06 QCVN có hiệu lực kể từ 01/03/2016.

 

Sáu (06) QCVN có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2016 bao gồm:

1. QCVN 03-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất được ban hành theo Thông tư 64/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 và thay thế QCVN 03:2008/BTNMT.

2. QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuậ quốc gia về chất lượng nước mặt được ban hành theo Thông tư 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 và thay thế QCVN 08:2008/BTNMT, QCVN 38:2011/BTNMT, QCVN 39:2011/BTNMT.

3.QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất được ban hành theo Thông tư 66/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 và thay thế QCVN 09:2008/BTNMT

4. QCVN 10-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển được ban hành theo Thông tư 67/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 và thay thế QCVN 10:2008/BTNMT, QCVN 44:2012/BTNMT.

5. QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải chế biến thủy sản được ban hành theo Thông tư 76/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 và thay thế QCVN 11:2008/BTNMT

6. QCVN 60-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sản xuất cồn nhiên liệu được ban hành theo Thông tư 77/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015.

Xuân Quí

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: