Thứ Năm | 18 | 07 | 2013 | (GMT+7)

Quá trình hình thành và phát triển

      Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 11/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị gồm Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Ban Quản Lý Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát và Ban Quản Lý Khu công nghiệp Trảng Bàng. Ngày 23/02/2011 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định số 05/2011/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hành và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các Khu kinh tế, các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

      Cơ cấu Ban lãnh đạo gồm 01 Trưởng Ban và 03 Phó Trưởng Ban. Bộ máy giúp việc gồm có Văn phòng, 04 Phòng chuyên môn (phòng Quản lý Đầu tư, phòng Quản lý Lao động, phòng Quản lý Xây dựng – Tài nguyên và Môi trường, phòng Kế hoạch Tổng hợp), 03 văn phòng đại diện tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm dịch vụ, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm và Trung tâm quản lý dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế Tây Ninh).

      Mặc dù mới được thành lập từ năm 2011 nhưng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã dần dần đi vào ổn định. Trong quá trình hoạt động, Ban quản lý luôn tự đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp thông qua công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc cải cách các thủ tục hành chánh thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần vào việc phát triển nền kinh tế của tỉnh Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: