Thông tin tuyên truyền

Ban hành Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

Image

Ngày 16/5/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

Xem thêm…


Quy định mức phí xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Image

Ngày 19 tháng 06 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện theo quy định tại Thông tư 62/2017/TT-BTC

Xem thêm…


Điều kiện kinh doanh casino theo Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino

Image

Kinh doanh casino là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo hoạt động tuân thủ đúng quy định của Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino và quy định của pháp luật có liên quan

Xem thêm…


Triển khai Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Image

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

Xem thêm…


Thí điểm cho phép công dân Việt Nam vào chơi tại các điểm kinh doanh casino

Image

Kể từ ngày 15/3/2017, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino có hiệu lực.

Xem thêm…


Triển khai thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Image

Xử phạt nếu không kiểm soát đấu nối nước thải và xả thải không qua xử lý trong khu công nghiệp

Xem thêm…


Nghị định số 167/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định các hoạt động liên quan đến kinh doanh hàng miễn thuế

Image

Kể từ ngày 15/2/2017, các hoạt động liên quan đến kinh doanh hàng miễn thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 167/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/12/2016.

Xem thêm…


Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2016

Image

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-BQLKKT ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh về việc tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2016.

Xem thêm…


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường có hiệu lực kể từ 01/03/2016

Image

Để triển khai và áp dụng hiệu quả hơn đối với công tác bảo vệ môi trường, trong năm 2015, Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành 09 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ môi trường, trong đó có 06 QCVN có hiệu lực kể từ 01/03/2016.

Xem thêm…

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: