Chuyển đổi số

Kết quả thực hiện Chương trình chuyển đổi số tại Ban Quản lý Khu kinh tế

Image

Thực hiện văn bản số 517/STTTT-CNTTBCVT ngày 09/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; kế hoạch 45/KH-BQLKKT ngày 28/4/2021 triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Xem thêm…


Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số

Image

Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 713/QĐ-UBND ban hành Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Xem thêm…


Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Image

Ngày 03/6/2020, Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Xem thêm…

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: